Today Darshan – 04-july-2019

Shree Khatu Shyam ji

Today Darshan – 04-july-2019

Shree Khatu Shyam Ji Maharaj ke aaj ke darshan khatudham se . Boliye Khatu Naresh Ke jai, Shyam Payere ke Jai.

Leave a Comment