Today Darshan Khatu Shyam – 24- April-2019

Shyam Baba Ji

Today Darshan Khatu Shyam – 24- April-2019

Shree Khatu Shyam ji ke aaj ke darshan. Bolo Khatu Naresh ke jai. Jai Shree Shyam, Jai Jai Khatudham.

Leave a Comment